WHAT HAPPENS IN LAS VEGAS

Javier Castillo

Llegeix aquest contingut en català aquí
Translated by Álvaro Rodríguez Huguet

A debate is not a football match. For a US politics enthusiast, it’s far better.

The stage is cleared. A multimillionaire, two old people over 70 years old, a mayor from a lost village, a former vice president and a lady from Minnesota show up. This is not a joke. This is the primary elections of the Democratic Party of the United States. It’s not a stage either. It’s a computer screen with a live signal of the US channel NBC. But, if XXI century does any good, it’s the possibility of watching the debate between the candidates of a country that is 9.000 kilometres apart. Absolute geekiness.

It remains three days left for the democratic primaries of Nevada. The debate time has arrived at Las Vegas. A debate is not a football match. For a US politics enthusiast, it’s far better. Today, Michael Bloomberg finally abandons the TV screen and moves to the set. The former mayor of New York has spent more than 300 million dollars in buying TV advertisements in every state. Now it remains to know if money works for him to win debates as well.

It’s already all set up. The candidates go over the last indications with their consultants. Fans refresh their Twitter since, of course, no US debate can be seen without Twitter. Even less in this era in which a funny meme wins more votes than a good argument. Bloomberg is spending weeks preparing the final argument together with the best political analysts. It begins. The NBC connects live with Las Vegas set. The moderator gives the multimillionaire candidate the floor. And the impossible happens.

“I’m a New Yorker and I know how to take on an arrogant one, that comes from New York.” In his head sounded spectacular. As if he was New Yorker but not arrogant. As if being from the same place as Trump gave him special powers to defeat him. The former mayor of New York seems that still didn’t notice that he is in the primaries to govern the United States, not in the elections of his beloved city. To his left, Elizabeth Warren raises her hand to be heeded. This is repeated in every debate.

All the candidates ask for the floor to the moderator raising their hand, making a fuss and jumping ridiculously even. They seem “model students” desperate to answer the teacher’s questions to win a pat on the back. Warren’s turn: “I’d like to talk about who we are competing against. A multimillionaire naming women as fats and lesbians with horse faces. No, I’m not talking about Donald Trump. It’s Bloomberg.” To the jugular. She earned her pat.

Heavy start of the senator for Massachusetts. Sometimes the democratic primaries seem to be all about who can defeat Donald Trump, instead of knowing the policies programmed by the future candidates. As if putting a democrat that implements the same policies as Trump was enough for them. And, indeed, they have Bloomberg for that. Amy Klobuchar appears looking for her pat: “We need someone different to Trump, not someone richer.” The former mayor of New York doesn’t see them coming. But there is more. The senator for Minnesota take advantage of her intervention to denounce the Bloomberg’s team since they suggested that she and other candidates leave primaries, clearing the path for him in the centre. Asking the rest of candidates to retire in order to win. The multimillionaire doesn’t miss a single one.

The president of the neighbour country

Klobuchar hasn’t got everything in control. A few days ago, in an interview with the Mexican channel Telemundo, she was unable to say the name of the neighbour country’s president. Well, it often happens here with Portugal too. The moderator asks her about the topic. The senator, with a so much prepared response, defends herself stating that she does not think that her “momentary forgetfulness” reflects what she knows about Mexico. Buttigieg, that has been waiting for this moment, reminds her that she works in the committee that supervises the border security with Mexico. Phew, bad for her.

The debate finishes. Sanders and Biden have not appeared. Sometimes, the winner of the debate is not the one who does best, but the most unnoticed. If you speak, you can make yourself look freaking great. But you can also screw it up. It’s 4 AM in Spain. It doesn’t matter in Las Vegas. To Bloomberg it seemed endless. Actually, nights in Las Vegas are always endless. Next thing is to wait the poll. Changes in the opinion polls will depend on if what happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Bloomberg may prefer it this way. Make your bets.

Read more

EL QUE PASSA A LAS VEGAS

Javier Castillo

Read this content in English here

Un debat no és un partit de futbol. Per a un fan de la política estatunidenca, és moltíssim millor.

S’obre el teló. Apareix un multimilionari, dos ancians de més de 70 anys, un alcalde d’un poble perdut, un exvicepresident i una senyora de Minnesota. No és un acudit. Són les primàries del Partit Demòcrata dels Estats Units. Tampoc és un teló. És la pantalla de l’ordinador amb el senyal en directe de la cadena estatunidenca NBC. I és que, si alguna cosa té de bo el segle XXI, és la possibilitat de veure el debat dels candidats d’un país que està a 9.000 quilòmetres de distància. Frikisme en vena.

Queden tres dies per a les primàries demòcrates de Nevada. Ha arribat el moment del debat a Las Vegas. Un debat no és un partit de futbol. Per a un fan de la política estatunidenca, és moltíssim millor. Avui, Michael Bloomberg per fi deixa la pantalla de televisió per passar al plató. L’exalcalde de Nova York ha gastat més de 300 milions de dòlars per comprar anuncis de televisió a tots els estats. Ara toca comprovar si els diners també li serveixen per guanyar debats.

Ja està tot preparat. Els candidats repassen amb els seus assessors les últimes indicacions. Els fans actualitzen el Twitter. Perquè no, no es pot veure un debat estatunidenc sense Twitter. I menys encara si l’època en la qual un meme graciós guanya més vots que un bon argument. Bloomberg porta setmanes preparant aquest argument definitiu juntament amb els millors analistes polítics. Comença. La NBC connecta en directe amb el plató de Las Vegas. El moderador li dóna la paraula al multimilionari candidat. I succeeix l’impossible.

“Sóc un novaiorquès i sé com enfrontar-me a un novaiorquès arrogant”. Al seu cap sonava espectacular. Com si ell fos novaiorquès però no arrogant. Com si ser del mateix lloc que Trump li donés poders especials per derrotar-lo. L’exalcalde de Nova York sembla que encara no s’ha adonat que es presenta a les primàries per presidir els Estats Units i no a les eleccions de la seva estimada ciutat. A la seva esquerra, Elizabeth Warren aixeca la mà perquè li facin cas. Això és quelcom que es repeteix en cada debat.

Tots els candidats demanen la paraula als moderadors alçant la mà, fent escarafalls i, fins i tot, fent salts ridículs. Semblen “alumnes aplicats” desesperats per contestar la pregunta del professor per guanyar un gomet verd. Warren parla: “M’agradaria parlar sobre contra qui estem competint. Un multimilionari que anomena les dones com a grasses i lesbianes amb cara de cavall. I no, no estic parlant de Donald Trump.Estic parlant de Bloomberg”. A la jugular. Gomet per a ella.

La senadora per Massachusetts comença fort. A vegades dóna la sensació
que les primàries demòcrates van més de qui pot derrotar Donald Trump que de quines polítiques aplicaran els futurs candidats. Com si posar un demòcrata que apliqui les mateixes polítiques que Trump els resultés suficient. I, és clar, per a això ja tenen Bloomberg. Arriba Amy Klobuchar
buscant el seu gomet: “Necessitem algú diferent a Trump, no algú més ric”. L’exalcalde de Nova York no les veu a venir. Però n’hi ha més.

La senadora per Minnesota aprofita la seva intervenció per denunciar que l’equip de Bloomberg li ha suggerit a ella i a altres candidats que es retirin de les primàries per deixar-li lliure l’espai del centre. Demanar a la resta de candidats que es retiri per tal de guanyar. Al multimilionari no se li escapa ni una.

El president del país veí

Klobuchar no té tot sota control. Fa uns dies, en una entrevista amb la cadena mexicana Telemundo, no va saber dir el nom del president del país
veí. Vaja, el que moltes persones els passa aquí amb Portugal. La moderadora li pregunta sobre el tema. La senadora, que porta la resposta preparadíssima, es defensa afirmant que no creu que el seu “oblit momentani” reflecteixi el que ella sap sobre Mèxic.

Buttigieg, que ha estat esperant aquest moment, li recorda que treballa al comitè que supervisa la seguretat fronterera amb Mèxic. Uf, aquesta ha fet mal. Acaba el debat.

Sanders i Biden no han aparegut. A vegades, un debat no el guanya qui millor ho fa, sinó qui passa més desapercebut. Si parles, pots quedar de puta mare. Però també pots cagar-la. A Espanya són les quatre de la matinada. A Las Vegas els és igual l’hora que sigui. A Bloomberg se li ha fet interminable. En realitat, la nit a Las Vegas és sempre interminable. Ara toca esperar les enquestes.

Els canvis als sondejos dependran de si el que ha passat a Las Vegas es queda a Las Vegas. Bloomberg és dels que prefereix que així sigui. Facin les seves apostes.

Read more

Caça-tuits – #37

El Caçatuits torna amb noves veus! Avui us parlarem d’aquesta nova tendència de ballar dels polítics, del dia de la Hispanitat, de baralles polítiques viaTwitter i de molt més. També parlarem amb Carles Pont, expert en comunicació política, que ens explicarà com els partits utilitzen les xarxes socials per les seves campanyes electorals. Un programa d’Amina Hussein, Blanca Ojeda i Carlota Serra.

Read more

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies