La bretxa salarial trigarà gairebé 300 anys a erradicar-se al ritme actual

Noèlia Llobera Sànchez (@Nllobera)

Europa va celebrar ahir 22 de febrer el Dia per la Igualtat Salarial entre Homes i Dones, coincidint a Catalunya amb una vaga general. Malgrat que un dels motius d’aquesta protesta era eradicar del tot la desigualtat salarial entre dones i homes, tal com assenyala en la convocatòria la Intersindical-CSC, una de les promotores de la vaga, probablement aquest aspecte va quedar en segon pla, tot i que en la propera mobilització, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, de ben segur passarà a ser protagonista.

Segons les últimes dades, corresponents a l’any 2016 de l’Enquesta anual d’estructura salarial, elaborada per l’Insititut Nacional d’Estadística, la bretxa salarial disminueix tot i que a un ritme tan baix que de seguir així, es necessitarien gairebé 300 anys per eradicar-la del tot. Les dades assenyalen que a Catalunya les dones cobren de mitjana un 23.4% menys que els homes, una xifra que ha disminuït en un 3.8% en l’última dècada –al 2006 la bretxa salarial era del 26.2 %–. En aquest sentit, el salari mitjà anual dels homes al 2016 va ser de 27.573 euros, mentre que el de les dones va de ser de 21.131 euros.

No és només que les dones cobrin menys que els homes per fer la mateixa feina –si mirem la diferència de sous entre homes i dones per hora treballada aquesta és d’un 16,1%– sinó que a més són les dones les que ocupen la major part de feines mal remunerades –gairebé 7 de cada 10 persones que cobren menys de 1.000 euros són dones– en les quals aquesta bretxa salarial és encara més gran. La bretxa salarial entre les persones amb el 10% dels salaris més baixos creix fins al 33.9%, més de 10 punts per sobre de la mitjana.

Aquesta desigualtat salarial existeix des del mateix moment en que els joves s’introdueixen al mercat laboral, malgrat que sí que és cert que ens les franges d’edat més joves la bretxa salarial disminueix. Les dones menors de 25 anys cobren gairebé 2.300 euros menys l’any que els seus companys homes, una diferència del 23.4%. Aquesta diferència s’explica per la segregació ocupacional, és a dir, amb el fet que la societat empeny a les dones a dedicar-se a sectors laborals menys valorats i per tant pitjor remunerats. A més, aquesta diferència de remuneració creix amb l’edat i arriba al 31.3% en el cas dels majors de 55 anys. Aquest increment és degut al fet que les dones tendeixen més a al treball parcial –la taxa de parcialitat femenina se situa entorn del 22,6% davant del 7,5% de la masculina– i perquè els homes acumulen més millores salarials al llarg dels anys.

 

infogram

Comments are closed.