Els salaris mitjans anuals dels empleats espanyols no milloren després de 2017

L’informe publicat per ICSA i EADA assenyalen un descens del 0,21%, mentre que els directius i els càrrecs intermedis augmenten les retribucions

@polmartin97

Els símptomes de recuperació de l’economia espanyola no acaben de veure’s reflectits en l’evolució de la mitjana salarial dels empleats. Així ho demostra l’informe dut a terme per la consultoria ICSA i l’escola de negocis EADA de Barcelona. Les dades mostren com la tendència dels salaris mitjans anuals dels empleats s’estanquen des dels inicis de la crisi financera de 2007 i no semblen millorar respecte l’evolució d’altres càrrecs intermedis o directius.

De fet, la categoria d’empleats és la que ha experimentat un menor increment de les retribucions en els últims 10 anys. Segons l’estudi, la xifra mitjana salarial dels empleats espanyols se situa en 22.793 euros anuals, lluny dels càrrecs intermedis (40.435 euros) i els directius (79.097 euros). Respecte l’any anterior, el salari mitjà dels empleats ha patit un lleu descens del 0,21%, mentre que el de càrrecs intermedis i directius han incrementat en un 2,72% i 0,28% respectivament.

Així mateix, l’evolució salarial de les retribucions dels empleats des de 2007 és també clarament inferior respecte els directius i els càrrecs intermedis. De fet, la xifra mitjana dels salaris dels empleats no ha variat pràcticament des de 2015, en què es situava en 22.509 euros anuals.

Evolució dels salaris mitjans anuals a Espanya (2007-2017)

Fes clic aquí per veure el gràfic interactiu. Font: Informe ICSA i EADA, gener 2018.

 

La banca i les assegurances, el sector més afavorit
L’estudi assenyala que la banca i les assegurances és el sector que millor retribueix en totes les categories, seguit de la indústria, que ostenta la segona millor mitjana salarial tant amb directius, càrrecs intermedis com empleats.

D’altra banda, el comerç i el turisme és el pitjor sector en totes les categories i xifra la mitjana salarial dels empleats en 18.579 euros anuals. El sector de la construcció tampoc presenta bones dades respecte a retribucions a empleats, ja que la mitjana es troba en descens des de 2013 i s’ha situat en 20.542 euros anuals aquest 2017, xifres lleugerament superiors als mínims viscuts el 2007.

Evolució de la mitjana salarial anual dels empleats per sectors. Extret de l'Informe ICSA i EADA sobre evolució salarial a Espanya (2007-2017), 11a edició.

Evolució de la mitjana salarial anual dels empleats per sectors. Extret de l’Informe ICSA i EADA sobre evolució salarial a Espanya (2007-2017), 11a edició.

Navarra, la millor mitjana salarial dels empleats
Navarra, amb una mitjana de 25.659 euros anual, és líder en retribucions a empleats, seguida de Madrid, el País Basc i Catalunya, les úniques comunitats autònomes que es situen per sobre de la mitjana nacional. Tanmateix, Extremadura i La Rioja presenten les pitjors xifres i es troben a les darreres posicions. Malgrat això, només Madrid i Catalunya es troben actualment per sobre de la mitjana espanyola en retribucions anuals, tant a directius com càrrecs intermedis, i despunten respecte la resta de comunitats autònomes.

 

Mitjana salarial anual dels empleats per comunitats autònomes (2017). Extret de l’Informe ICSA i EADA sobre evolució salarial a Espanya (2007-2017), 11a edició.

Mitjana salarial anual dels empleats per comunitats autònomes (2017). Extret de l’Informe ICSA i EADA sobre evolució salarial a Espanya (2007-2017), 11a edició.

Tot i així, Espanya segueix molt lluny de les mitjanes salarials d’altres països europeus. De fet, segons les dades assenyalades per l’informe, Espanya perd clarament la comparació amb França i Itàlia i es situa la darrera en totes tres categories, especialment en la mitjana salarial dels empleats.

Retribucions anuals a empleats (2017). Extret de l’Informe ICSA i EADA sobre evolució salarial a Espanya (2007-2017), 11a edició.

Comments are closed.