“Influencer” among hosts

A. M. ROBEY I Á. GÁRATE

Llegeix aquest contingut en català aquí
Translated by Álvaro Rodríguez Huguet

Pater Pablo wants to claim on Instagram the normalization of the reverends’ figure.

Since he was little he wanted to be police officer, football player and plane pilot, professions typically dreamed by the children. Father Pablo Roger, known as Pater Pablo in the social media, was born in the count city of Barcelona, in Sarrià neighbourhood, in 1984. Even though Christianity has always been with him his whole life, no one would have been capable of forecasting that he would end up being a priest, and far less an “influencer”. “All my experience had been spiritual: religious school, practising family, mass on Sundays, pilgrimages and solidarity work… Faith was a normal thing around me.”

However, he, as most of the youth, rather play with their friends and have some fun: “I was told “if we had to bet for someone to enter the seminary, you would be the last of us,” he recalls. “I was hopeless, I had a good time in my teenage life” (he laughs). “I had three official girlfriends… and one extra official. It’s really beautiful the love in the youth: sharing the heart, yearnings, affection. And it was so important in my life.”

Beginnings on Instagram
He opened an account on Instagram while he was in Mexico, because of the insistence of his students. But never he thought he would end up being “influencer”, nor it was his intention: he simply uploaded pictures of his daily life. The boom was months ago, a little after he arrived at Sagrada Familia as vice rector.

He gathers now 11 thousand followers, a hashtag on his own –#vidadeuncuranormal (life of a normal priest)– and uploads videos regularly. “It’s rewarding to arrive at so many countries and be able to help to many people,” he says. His purpose is to “seed good”: “my videos aren’t a religion class. It transmits reflections about perennial values.”

UnCuraNormal (a normal priest)

Besides, as it is of no surprise in the social media’s world, he finds himself his first haters, that judged him for possessing things as a watch or a designer belt. To these negative comments, Pater Pablo answers from a constructive side and trying to normalize the figure of the priest. “My hashtag is because sometimes people think a priest is an alien. To a priest things cost him the same as you, cries the same as you, fights the same as you and laughs the same as you.”

The Church institution doesn’t put him any obstacles to his side in the social media since the message he shares is positive. There are many that joined in this new way of preaching online. “Draws the attention an instagramer priest because there is the image of a priest as a man of 80 years old that bores you in the church, but there is many young reverends. It’s needed a change of attitude.”

Without an established path
Currently, since September of the last year, he’s vice rector of the Sagrada Família, something that he never imagined. But he plays down his charge: “In the Church all is about service. There are no privileges nor someone is more than the other, any priest could arrive at where I am. This place is beautiful, but the work with people is the same as other basilica.”

For this reason, according to their goals for the future, states being tired of making plans. “If you want to make God laugh, share your plans with Him. I’ve made many in my life, but they are always different: searching happiness and feeling fulfilled.” That’s why he will go where he is needed.

Read more

‘Influencer’ entre hòsties

A. M. ROBEY I Á. GÁRATE

Read this content in English here

De petit va voler ser policia, futbolista i pilot d’avió, professions típicament somiades pels nens. El pare Pablo Roger, conegut com a Pater Pablo a les xarxes socials, va néixer a la Ciutat Comtal, al barri de Sarrià, el 1984. Encara que el cristianisme sempre va ser present a la seva vida, ningú hauria sigut capaç de predir que acabaria sent capellà, i molt menys un ‘influencer’. “Tota la meva experiència havia sigut espiritual: col·legi religiós, família practicant, missa els diumenges, peregrinacions i labors solidàries… La fe era una cosa normal en el meu entorn”.

Però ell, com la majoria de joves, preferia jugar amb els seus amics i divertir-se: “Em deien ‘si haguéssim d’apostar perquè algú ingressés al seminari, tu series l’últim”, recorda. “Era un desastre, la vida d’adolescent et fa passar-ho molt bé” (riu). “Vaig tenir tres nòvies oficials… i una extraoficial. És molt bonic l’amor en la joventut: compartir el cor, anhels,
l’afecte. I en la meva vida va ser molt important.”

Inicis a Instagram
Es va obrir un compte a Instagram mentre estava a Mèxic, per la insistència dels seus alumnes. Però mai va pensar que acabaria sent ‘influencer’, ni era la seva intenció: senzillament pujava fotos del seu dia a dia. El ‘boom’ va ser fa uns mesos, poc després d’arribar com a vicerector a la Sagrada Família.
Ara compta amb 11 mil seguidors, la seva pròpia etiqueta –#vidadeuncuranormal– i puja vídeos periòdicament. “És gratificant arribar a tants països i poder ajudar a tanta gent”, diu. El seu propòsit és plantar alguna “llavor de bé”: «els meus vídeos no són una classe de religió. Transmeten reflexions sobre valors perennes”.

#UnCuraNormal

A més, com no és gens d´estrany al món de les xarxes socials, ja s’ha trobat amb els seus primers haters, que l’han jutjat per posseir coses com un rellotge o un cinturó de marca. A aquests comentaris negatius, Pater Pablo respon des d’una vessant constructiva i intentant normalitzar la figura del cura. “El meu hashtag és perquè de vegades la gent pensa que un capellà és un extraterrestre.

A un capellà li costen les coses el mateix que a tu, plora igual que tu, lluita igual que tu i es riu igual que tu”. Des de la institució de l’Església no li posen cap impediment a la seva faceta a les xarxes socials, ja que el missatge que comparteix és positiu. Són molts els que s’han sumat en aquesta nova forma de predicar en línia. “Crida l’atenció un capellà ‘instagramer’ perquè hi ha la imatge d’un capellà com un home de 80 anys que t´avorreix a l’església, però hi ha molts mossens joves. És necessari canviar el ‘chip’”.

Sense un camí establert

Actualment, des de setembre de l’any passat, és vicerector de la Sagrada Família, cosa que mai s’havia plantejat. Però no dóna especial importància
a aquest càrrec: «A l’Església tot és servei. No hi ha privilegis ni ningú és més que altre, qualsevol cura podria arribar on estic jo. El lloc és bonic,
però el treball amb les persones és el mateix que a altres basíliques

Per aquest motiu, respecte als seus objectius de futur, afirma estar cansat de fer plans. «Si vols fer riure a Déu, contali els teus plans. He fet molts a
la meva vida, però sempre diferents: buscant ser feliç i sentir-me realitzat». Per això, anirà on el necessitin.

Read more

Asia-Pacífico y Oriente Medio, los dos grandes centros neurálgicos de la pena de muerte

A diario, todavía algún Estado condena y/o ejecuta como castigo por distintos delitos. En ocasiones, aplica la pena de muerte a delitos de gravedad elevada (por ejemplo: asesinato, violación, el tráfico de drogas o por terrorismo). Sin embargo, en otras, se quita la vida a personas condenadas por no cumplir con los estándares que el Estado en cuestión marca en materia política, religiosa o de estilo de vida (ya sea por blasfemar, tener una condición sexual “inadecuada” o, por ejemplo, por adulterio). La escala de valores sobre cuán grave es un delito depende de la realidad sociocultural de un territorio y, por tanto, los comportamientos socialmente aceptados en estados occidentales europeos no siempre son bien recibidos por el código penal de determinados países. Por ejemplo, del sudeste asiático como Vietnam o Camboya, o de Oriente Medio como Pakistan.

En 2018, Amnistía Internacional denunció un total de 2.531 condenas a pena de muerte repartidas en 54 países. De esas 2.531 condenas, 1.841 fueron tumbadas por tribunales de cada región o bien se pusieron en stand by a la espera de nuevas resoluciones por tribunales superiores, alargando el destino de cada uno de los implicados en este tipo de causas penales de forma indefinida. Por otro lado, 690 personas del total de condenados fueron ejecutadas durante el año pasado.

Analizando estos datos, es curioso afirmar que se haya producido un declive sorprendente a lo largo de las últimas décadas. Las 2.531 condenas a pena capital en 2018 suponen un 31% menos respeto al año anterior. Y, comparándolo con 2008, se ha producido una reducción de un 80% tanto en condenadas como en ejecuciones. Hace 10 años, 8.864 personas fueron condenadas a morir, ejecutándose 2.390 del total en 52 países del mundo. Y, si nos trasladamos a 1970, únicamente 21 estados habían eliminado la pena capital de forma íntegra, para cualquier delito, de su código penal.

Fuente: Amnistía Internacional

En 2019, esos 21 países se han convertido en 106 y, de los 89 restantes: 33 la mantienen, pero no la aplican desde hace al menos 10 años, y 56 todavía utilizan este castigo letal. Por ende, el 70% ha dejado de aplicarla hasta la fecha: en 2019.

La pena de muerte en la actualidad

Fuente: Amnistía Internacional

A pesar de la caída numérica (tanto en condenas como en países que las aplican), todavía existen dos centros neurálgicos donde la pena de muerte no se ha erradicado: naciones de mayoría musulmana en Oriente Medio y la zona de Asia-Pacífico. En esta última, donde se concentra el 60% de la población mundial, se produce el 90% de las ejecuciones: la inmensa mayoría en China. Este país es el mayor ejecutor siendo, además, el único que no aporta datos oficiales, al considerarlo secreto de Estado. 

En 2018, los países con un mayor índice de ejecuciones fueron China (sin datos), Irán (+253), Arabia Saudí (149), Vietnam (+85 e Irak (52). Sin incluir China, estos cuatro países concentran el 78% de las ejecuciones a nivel mundial en 2018. Y todos ellos pertenecen a los tres centros neurálgicos.

El mapa mundial condicionado por el posicionamiento de los estados respecto a la pena capital se organiza en cuatro grupos:

Países abolicionistas para todos los delitos. Todos los países europeos (a excepción de Bielorrusia) junto a gran parte de Centroamérica, Canadá y Australia pertenecen a este grupo mayoritario.

Países abolicionistas sólo para delitos comunes. Sudamérica monopoliza esta fracción minoritaria que, ateniéndose al derecho internacional, utiliza la pena de muerte únicamente para delitos extraordinarios.

Países abolicionistas en la práctica. La legislación rusa y de gran parte de los países de África septentrional aboga por la aplicación de la pena capital para delitos como el asesinato. Sin embargo, a la práctica han llevado a cabo ejecuciones en los últimos diez años, gracias a su acogimiento a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2007

Países retencionistas. Mantienen la pena capital las zonas geográficas objeto de nuestro estudio: Estados Unidos y las zonas de Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Asia Pacífico, inmersa en su gran distancia jerárquica

La China de la dinastía Qing procesó a casi un millar de personas a la pena de muerte en el S XIX. Gran parte de estas condenas reflejaban a la perfección la fuerte y descarada masculinidad que emanaba la civilización China de aquella época, favoreciendo al hombre adulto por encima de la mujer y/o el niño. Se calcula, sin datos oficiales, que China podría haber ejecutado aproximadamente a 15.000 personas en tan solo tres años: de 1998 a 2001. Esta cifra equivale a las ejecuciones llevadas a cabo por Estados Unidos desde el S XVII.

En Asia, el 95% de los habitantes conviven con la pena de muerte instaurada en su código penal. Se trata la zona geográfica con más población y está llena de contrastes. Tanto China como India poseen las mayores concentraciones de población mundial en sus territorios; sin embargo, en la primera está normalizada la pena capital y capitanea el ranking de ejecuciones por goleada y en silencio y, la segunda (a pesar de su alto índice de secuencia) reniega de la pena de muerte y opta por otras alternativas menos sangrientas.

A lo largo de la historia reciente, la mayor parte de los países retencionistas de Asia-Pacífico ha experimentado periodos sin pena de muerte. Sin embargo, siempre acaban recurriendo a ella pasados unos años. Un caso remarcable es el de tres países de mayoría social islámica y, llamativamente, con un bajo índice de ejecuciones: Malasia, Indonesia y Bangladesh.  Las sociedades musulmanas (como ocurre en la mayor parte de Oriente Medio y el norte de África) mantienen sin miramiento la pena capital, desde la normalidad más absoluta. Sin embargo, estos tres países, a pesar de ser de naturaleza retencionista, reservan este castigo para ocasiones más extremas en comparación al resto de países de la zona.

Muchos expertos en la materia como el profesor David T. Johnson, experto en Sociología por la Universidad de Hawaii, creen firmemente en la teoría de que Asia-Pacífico vivirá una transición extrema respecto a este tema en los próximos años. De hecho, ya se ha producido una disminución por varias razones:

A pesar de ello, el sociólogo D.T. Johnson percibe buenos indicadores para el futuro más próximo de Asia-Pacífico. Todo parece indicar que la tendencia a la baja continuará en los próximos años. Sobre todo, por mantener la buena reputación que los agentes internacionales esperan de países como Japón y Asia, que se sumará progresivamente a esta tendencia regeneradora. Al fin y al cabo, el desconocimiento de sus cifras no deja de proyectar una mala imagen de uno de los países económicamente más poderosos, en la actualidad.

«Las cuestiones críticas son el ritmo y los procesos del cambio, más que la dirección o el eventual punto de llegada.»

D.T. Johnson – Evolución y estado actual de la pena de muerte en Asia

Oriente Medio y su influencia islámica

La pena de muerte está en retroceso a nivel mundial y, curiosamente, África subsahariana y Oriente Medios presentan la bajada de ejecuciones más notable en comparación al año 2017. Concretamente de un 41%. En especial, este fenómeno se debe al cambio de legislación en países como Irán e Irak en cuestión al castigo por el consumo y contrabando de drogas. Sin embargo, el porcentaje de condenas a pena capital ha aumentado estrepitosamente hasta llegar a un 89% más por culpa de Egipto y su crecida a los 717 condenados.

Fuente: Amnistía Internacional

El alto índice de ejecuciones que presenta Oriente Medio en 2018 se concentra exclusivamente en cinco países: únicamente en Arabia Saudí, Irak, Irán, Egipto y Yemen. Y, la suma de las ejecuciones de los tres primeros supone un 91% del total regional.

El denominador común que acrecienta estos datos es la gran influencia de la doctrina islámica. Es importante destacar que el Código Penal en estos cinco países, aparte de tener una clara derivación del pensamiento islamista, también acoge y comparte en gran parte metodologías del Derecho europeo (entre ellos el italiano y el francés, por ejemplo). Sin embargo, la gran influencia está en el Islam. El Corán recoge que la pena de muerte puede justificarse para determinados delitos considerados graves. Realmente son muy pocos, dejando al resto delitos en una discusión abierta. Existe la “venganza de sangre”, el más destacado: cuando se produce un asesinato, el Código Penal concede a la familia de la víctima dos opciones: o cobrar una indemnización económica, o bien dar luz verde a la ejecución del agresor.

Irán, por ejemplo, intenta convencer a los familiares para que rechacen esa “venganza de sangre” y opten por la indemnización. Sin embargo, es curioso porque para el Derecho Islámico el delito contra la vida no es el más castigado con pena de muerte.

Noura Hussein,
condenada a muerte en Irán

El principal foco para este tipo de condena es el adulterio, el único por el cual se castiga sin miramiento por lapidación. Este delito únicamente se puede demostrar por confesión propia, muchas veces forzado por la justicia mediante tortura o amenazas, o por testimonio de un tercero. En este segundo caso, “cuatro hombres honrados” deben haber visto indicios de adulterio para llegar a la ejecución final. Es importante destacar que, de forma muy habitual y en especial si la mujer comete este delito, su propia familia se adelanta a la justicia y acaba con su vida.

El castigo muchas veces recae sobre la mujer de una forma mucho más injusta que sobre el hombre. Es el caso de la iraní Noura Hussein. Tras contraer matrimonio a los 16 años con un hombre con el que no quería casarse, forzada por su padre, Noura se negó a consumar el matrimonio. Su marido, pidió a dos de sus hermanos (de ella) y a su primo que la sujetara mientras él la violaba. Tras un forcejeo, ella se defendió creándole a su marido una herida mortal con un cuchillo. Actualmente, tres años después, continúa en prisión con riesgo de ser ejecutada.

Otros delitos de extrema gravedad son la blasfemia y la apostasía, el abandono del Islam para su posterior conversión a otra religión. Sin embargo, en la actualidad cometer cualquiera de los delitos nombrados anteriormente (a pesar de su clara influencia religiosa) no se asientan sobre disposiciones religiosas sino sobre los tribunales de justicia correspondientes, basado claramente en los ideales islamizados.

El extremismo instaurado en la legislación de Oriente Medio obstaculiza en potencia la lucha por dejar de lado graves condenas por actos personales que, desde el punto de vista occidental, las instituciones no tienen nada que decir. La base religiosa de las leyes complica el avance hacia la erradicación de la pena de muerte o, incluso de cualquier tipo de multa por este tipo de delitos. Según Rob Badinter, exministro de Justicia de Francia, por este motivo Oriente Medio es el mayor obstáculo para la abolición de la pena capital en el mundo. Badinter cree que a esta civilización todavía le queda mucho camino por recorrer, “en especial a los regímenes gobernados por fundamentalistas”.

Read more

¿España hacia una economía de impacto?

Marta Bieto y Álvaro Gárate – GRAN REPORTAJE

La economía global puede desarrollarse en periodos de prosperidad o, por el contrario, en recesión. Es, precisamente en estos, cuando se llevan a cabo políticas con el objetivo de promover un cambio estructural del modelo base para conseguir el crecimiento.

La Economía de Impacto nace durante el periodo de posguerra, tras la caída de la Alemania nazi, como solución a la pobreza instaurada y el debilitamiento económico. La estabilidad de los mercados financieros necesitaba de la prosperidad social. No obstante, en España nos encontramos con un nuevo modelo económico. Para acercarnos más a lo esto significa hablamos con una experta en economía. Esther Oliveras, Doctora en Contabilidad por la University of Central Lancashire (Reino Unido) y con estudios de posgrado en Lancaster University y en la London School of Economics. Desde el 2007 ejerce como profesora en la Universidad Pompeu Fabra del departamento de Economía Financiera y Contabilidad; y delegada del Rector para Sostenibilidad.

Actualmente, el concepto de economía de impacto continúa en la búsqueda de un mundo mejor: desde la vertiente económica-social incidiendo, por ejemplo, en la sostenibilidad medioambiental a partir de la óptica empresarial. Apuesta por la instauración de políticas públicas y particulares que tengan un impacto positivo en la sociedad. ¿Cómo? Una empresa debe cuestionarse cuál es su propósito, actualmente. Desde el punto de vista interno, potenciando políticas de igualdad y cómo estas favorecen al bienestar conjunto de la sociedad.

Ester Oliveras, profesora del Departamento de Economía y Empresa de la UPF y delegada del Rector para Sostenibilidad
Fuente: Marta Bieto y Álvaro Gárate

Visión empresarial

¿Quién está aposando por la economía de impacto?

En el S2B Impact Forum, la sexta edición del evento de referencia en la Economía de Impacto, celebrado el 24 de octubre (Día de las Naciones Unidas) en Barcelona encontramos a muchas empresas que están involucradas en el impacto social y medioambiental. Organizado por Ship2B, una empresa que pretende impulsar este modelo económico al que llamamos Economía de Impacto. En que el fin principal de las empresas, inversores y organizaciones no solo es maximizar su rentabilidad económica sino también su impacto social o medio ambiental. 

El acto reúne las principales empresas que contribuyen a impulsar la Inversión de Impacto en España y entre ellas, nos encontramos con ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, actualmente denominada ESADE Business School), la escuela de negocios privada de Barcelona, quien ha traído a la feria una iniciativa de Economía social y de Impacto. Andrea Cuartero, su representante en el S2B Impact Forum, nos explica su visión del concepto y el proyecto entre manos de la escuela para fomentar la Economía de Impacto.

Andrea Cuartero, en representación de ESADE en S2B Impact Forum
Fuente: Marta Bieto

Andrea se refiere a Economía de Impacto como «la economía que busca cambiar el mundo delante de retos sociales como el cambio climático«. Nos explica que las empresas que lo promueven buscan más allá del beneficio económico, lo que pretenden es hacer un cambio positivo en el mundo.
El proyecto de ESADE se encara en esta línea. Se trata de una iniciativa social y de Impact Investing que abarca tres áreas. Primeramente, se encargan de asegurar que en todos los estudios que ofrece ESADE se encuentre formación en Economía de Impacto. Por otro lado, los estudiantes y profesores desarrollan investigación sobre el tema en cuestión y con ello, ayudan a las empresas a llevar a cabo proyectos de consultoría u otros. Y, finalmente, a partir de una Community Impact que engloba tanto a «estudiantes como a empresas o fundaciones«, para que todas aquellas personas que estén dentro del sector de la economía de impacto puedan establecer conexiones. Además, se ofrece asesoría y formación al respecto. 

Andrea Cuartero, en representación de ESADE en S2B Impact Forum
Fuente: Marta Bieto
Infografia proyecto Impact Investing de ESADE
Fuente: esade.edu

Lucha contra el cambio climático

Otra de las empresas que encontramos en el sector de Impacto es Ciclogreen, una startup que ha sido premiada en Europa por su promoción de la movilidad sostenible en todo el mundo. Como nos cuenta Gregorio Magno, Doctor en Biología especializado en conservación y cambio climático y CEO de Ciclogreen, esta plataforma online ayuda a las empresas y varias instituciones a reducir sus emisiones de CO2 (Dióxido de carbono) a través de fomentar la movilidad sostenible.

¿Y cómo ayudan a que esto sea posible? Premiando a los empleados de grandes empresas (+500 trabajadores) por los desplazamientos en medios de transporte sostenible de todo tipo: transporte público, bicicleta, caminando, coche compartido, patinetes eléctricos, etc. Los regalos pueden ser desde una bicicleta, descuentos en determinados productos o servicios o hasta reducciones de la jornada laboral para todos aquellos empleados que escojan un transporte más sostenible. 

Gregorio Magno, CEO de Ciclogreen
Fuente: Marta Bieto
Infografia proyecto Ciclogreen
Fuente: ciclogreen.com

La Fundación Repsol es otra de las empresas que se acaban de constituir en esta iniciativa de Impacto Social. A través de Repsol Impacto Social y en colaboración con Ship2B y Open Value Foundation, se ha lanzado un programa con un fondo de 50 millones de euros para la inversión y desarrollo de empresas en España o Portugal.  Ofrecen financiación, asesoramiento y alianzas estratégicas para startups con foco en transición energética que a la vez impactan positivamente en colectivos vulnerables
Estas iniciativas deben estar enfocadas dentro de una de las cinco áreas que promueve Repsol: la reducción de emisiones de CO2, movilidad sostenible, economía circular, eficiencia energética y ECO productos y servicios. Y/o que empleen o favorezcan a: personas con diversidad funcional, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género, drogodependientes en tratamiento, refugiados, entre otros.

Acciones de reinserción social

Los Bonos de Impacto Social buscan la no reincidencia de 3.000 prisioneros, condenados a menos de un año de cárcel, en Reino Unido

El Ministerio de Justicia del Reino Unido financia este plan de carácter benéfico junto a Social Finance, un fondo de inversión ético que busca desarrollar un mercado financiero eficaz. El objetivo que persiguen es recaudar más de 5 millones de libras esterlinas para la rehabilitación de presos. Las entidades inversoras reciben dinero público si consiguen reducir en un 7,5% la reincidencia entre los presos condenados a menos de un año. Con ese capital; estos inversores solidarios, que actualmente trabajan en la prisión de Peterborough (Cambridgeshire, Inglaterra), ofrecen un variado programa que ofrece apoyo personal y educación social dentro de las cárceles.

La finalidad de este programa de inclusión social es conseguir que los presos condenados a menos de un año, aquellos más propensos a la reincidencia delictiva, cumplan su pena de forma efectiva. De esta forma, Reino Unido reduce tanto su índice de delincuencia como su presupuesto destinado al mantenimiento de las prisiones.

Este proyecto pertenece al plan de Bonos de Impacto Social que el Gobierno de Reino Unido potencia con el objetivo de ofrecer recursos, en forma de subvenciones o de inversiones sociales. El éxito de esta y otras muchas iniciativas positivas para la sociedad ha conseguido visibilizar la economía de impacto, durante estos últimos diez años, a nivel mundial.

Read more

La incertesa del Brexit podria suprimir els ajuts econòmics pels estudiants que vulguin fer el seu Erasmus al Regne Unit

Álvaro Gárate Vidiella

Ha arribat el moment de fer la sol.licitud per a aconseguir una plaça per a estudiar fora. Els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han d´escollir fins a 8 destinacions diferents entre un total de 51 països diferents per a fer la seva estada fora de casa, mitjançant el plan Erasmus+ o el Conveni Bilateral (més enllà d´Europa).

«Regne Unit és la primera destinació dels estudiants de la UPF». Així ho confirma Laia Martínez, treballadora de l´Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA). Aquest organisme de la UPF s´encarrega de tramitar totes les sol.licituds de trasllat i gestionar la coordinació entre la Pompeu Fabra i la universitat de destí (o d´origen, per als estudiants estrangers). Els treballadors de l´OMA asseguren que el principal neguit dels estudiants que volen fer el seu Erasmus al Regne Unit és la possible supressió de l´ajut econòmic.

No obstant això, la Universitat Pompeu Fabra s´està preparant per fer front a aquesta possibilitat, i poder mantenir aquesta col.laboració amb les diferents universitats britàniques amb qui treballa des de fa anys. Aquesta voluntat és recíproca, ja que ambdues institucions es beneficien d´aquest acord. Malgrat tot, res és definitiu almenys fins a la celebració de les eleccions parlamentàries britàniques del pròxim 12 de desembre del 2019.

Els efectes del Brexit sobre el programa Erasmus a la UPF
Video: Álvaro Gärate, Aitana Robey i Joan Sanchez
Read more

De «Super Mario» a «Conde Draghula»: el paso de Mario Draghi por el Banco Central Europeo, a juicio

Draghi dice adiós al BCE dejando huella y anuncia medidas agresivas para afrontar una inminente recesión económica

«Dejo la presidencia del BCE con el convencimiento de que el Consejo de Gobierno y yo tomamos las medidas que consideramos necesarias en cada momento y siempre de acuerdo a nuestro mandato», ha anunciado Mario Draghi en su última reunión como Presidente del Banco Central Europeo, el pasado jueves 24 de septiembre.

El Consejo de Gobierno del BCE ha decidido afrontar la inestabilidad que está viviendo de forma contundente. Además de la preocupante guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la incertidumbre que genera el Brexit en los mercados financieros, el Banco Central Europeo trata de reconducir su última decisión: su vuelta al programa de compra de deudas que decidió dejar atrás a finales de 2018.

Christine Lagarde, política francesa, actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Presidenta del BCE a partir del 1 de noviembre de 2018, hereda un legado envenenado. Por un lado, el Consejo de Gobierno se encuentra totalmente dividido por la política monetaria a seguir: mientras algunos consejeros apuestan por la vuelta a la compra de activos de los países miembros endeudados, con el fin de acabar con la desaceleración que sufre el Euro desde finales del año paso; otros denuncian la normalización de una política monetaria que no genera crecimiento sino una «inminente recesión»

Los puntos clave de los 8 años de Draghi como Presidente del BCE

Desde que Mario Draghi iniciara su andadura como Presidente del BCE en 2011, fueron muchos los que le apodaron SuperMario, alabándose su buena respuesta a la crisis. Draghi se convirtió en «el hombre que salvó el Euro y a Europa» para la mayor parte de los economistas. Sin embargo, ocho años después su buena imagen se ha difuminado.

Mario Draghi tomó el relevo de Jean Claude Trinchet, quien gestionó el BCE desde 2003 hasta 2011. El economista francés respondió a la crisis financiera de 2008 sin arriesgar demasiado. Durante sus últimos tres años de mandato; los expertos consideraron que Trinchet llevó a cabo un política monetaria poco expansiva y sin aportar grandes estímulos financieros a los países en recesión, a diferencia de Estados Unidos o Reino Unido. De esta forma, la economía europea se estancaba a niveles agigantados.

En 2011, Draghi se pone al frente del Banco Central Europeo bajando los tipos de interés, como primera medida de su mandato. Es el único Presidente del BCE que nunca los ha subido: en ocho años los ha bajado o mantenido.

Su mandato en el Banco Central Europeo viene marcado por dos etapas: de 2011 a 2014 trató de salvar el Euro y lo consiguió; y, a partir de 2015, ha intentado que la Eurozona crezca y no se estanque.

Durante su primer año, en julio de 2012, Draghi aseguró en una conferencia en Londres que «el BCE estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para preservar el Euro”, dejando ver que trataría de comprar la deuda pública de los países insolventes (entre ellos España, Portugal, Grecia e Italia) para refinanciarlos a un interés ínfimo. Redujo las primas de riesgo y consiguió cierta estabilidad,

Esa afirmación se materializó en enero de 2015; cuando Draghi, tras tres años de mandato y ver el bajo crecimiento e inflación que mantenía la Eurozona, decidió poner en marcha el Programa de Compra de Deuda (IQ) que comenzó en marzo de ese año. La anterior política monetaria no generaba desarrollo económico, simplemente aplacaba ciertas crisis de liquidez internas de algunos países.

Desde entonces hasta finales de 2018 se han inyectado en la economía europea 2.6 billones de euros. No obstante; esta política de compra de deuda también preocupa al sector económico, ya que aporta financiación artificialmente abaratada para ayudar a los gobiernos de los países endeudados. En un primer momento; parecía una medida acertada, sin embargo no se tuvo en cuenta la falta de incentivos que el BCE genera en esos países para la inversión. De esta forma, estos países se han relajado estos últimos años, acomodándose en el no crecimiento y normalizando esta medida de carácter (en un principio) temporal.

En diciembre de 2018 el BCE decidió cambiar de estrategia y dejar de comprar deuda, con el objetivo de volver a normalizar la política monetaria. Sin embargo, tanto la guerra comercial entre Estados Unidos y China como la incertidumbre del Brexit, impiden que la Eurozona vuelva a la normalidad. Y, el pasado septiembre, Mario Draghi se vió obligado a dar marcha atrás y volver a la compra de deuda, «enquistándose el sistema» según expertos como Luis Doncel, jefe de la sección de economía de El País.

Read more

El casting d’Operación Triunfo: un mes de ruta per nou ciutats espanyoles

La nova edició del programa s’estrenarà a La 1 de Televisió Espanyola al gener del 2020

L’Acadèmia d’Operación Triunfo tornarà a obrir les seves portes a 16 nous concursants a principis de l’any 2020, després de més d’un any des del final de l’edició OT 2018.

Amb aquesta aturada, el programa vol remodelar el format i aconseguir atraure un nou tipus de participant: «Ens agradaria trobar a gent amb un estil molt definit, i d’altres una mica més perduts, però començar a ajudar-los des de l’Academia», comentava Noemí Galera (directora de càsting d’OT) al programa «A partir de hoy» (TVE). Versatilitat, exigència i transversalitat en l’aprenentatge seran algunes de les consignes d’aquest nou OT 2020.

L’equip de càsting de Gestmusic (productora d’Operación Triunfo), liderat per la Noemí Galera visitarà un total de nou ciutats en mes. Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valencià, Palma de Mallorca, Màlaga, Sevilla, Bilbao, Santiago de Compostela i Madrid són els punts de trobada amb milers de joves que aspiren a convertir-se en els nous referents del panorama musical espanyol. 

Mapa oficial de les nou ciutats que acolliran l’ #OTCasting2020

Barcelona: la capital catalana triomfa amb l’arrencada dels càstings

Després de prop de 2.000 aspirants que es van presentar al càsting d’Operación Triunfo 2020 al Sant Jordi Club de Barcelona aquest passat 7 d’octubre, només n’han quedat 133 per accedir a la segona fase, celebrada el dia següent. Vint-i-quatre dels quals hi havien accedit amb el Pas directe (seleccionats prèviament mitjançant vídeos a les xarxes socials seguint el hashtag #OTFest, alguns dels quals van actua al festival homònim) i que no havien de fer la cua com els altres participants.

Durant la segona fase del càsting, l’estadi es troba pràcticament buit, es reuneixen grups de joves de manera puntual que, pocs minuts després d’arribar, són recollits per organitzadors i passen el control de seguretat. Un ambient molt diferent del dia anterior.

Testimonis dels aspirants

Els participants van ser assignats a una determinada hora, i varen entrar en grups de dotze persones. Se’ls advertia de l’ordre que havien de seguir i la distribució amb què s’havien de repartir a l’escenari. Els feien fer una breu presentació sobre ells mateixos i cantaven dues o tres cançons, tocant (a cappella o en playback) ells algun instrument.

El jurat, no obstant això, podia demanar-los qualsevol cançó, a part de les que ja havien preparat ells. Aquest va ser el cas de l’Aitor, a qui li van requerir que cantés una cançó de Badgyal, que havia publicat ell anteriorment a les seves xarxes socials.

A la primera fase mentre cantava les cames em tremolaven. Tenia ganes d’arribar aquí [a la segona fase], que no fos tan massiu com l’altra. Em feia il·lusió que fos més petit, veure les cares de la gent i poder cantar una cançó sencera

Explica l’Ariadna, que ha vingut des de Madrid al càsting per tal de poder tornar a presentar-se a la seva ciutat, en cas de no tenir sort a la capital catalana.

Vaig sense expectatives. Vull passar-m’ho bé, gaudir de la música

Afirmava Adrián, minuts abans d’entrar a la prova i acompanyat de la seva guitarra. És el segon cop que es presenta a les audicions del talent show.

Ambdues fases han estat retransmeses en directe mitjançant el seu canal de YouTube. Al final del dia, un cop van concloure totes, també es van publicar els veredictes del jurat, format per Noemí Galera, directora de l’Acadèmia; Mamen Márquez, professora de tècnica vocal; i Ismael Agudo, productor musical i les reaccions dels aspirants.

Read more

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies