“Influencer” among hosts

A. M. ROBEY I Á. GÁRATE

Llegeix aquest contingut en català aquí
Translated by Álvaro Rodríguez Huguet

Pater Pablo wants to claim on Instagram the normalization of the reverends’ figure.

Since he was little he wanted to be police officer, football player and plane pilot, professions typically dreamed by the children. Father Pablo Roger, known as Pater Pablo in the social media, was born in the count city of Barcelona, in Sarrià neighbourhood, in 1984. Even though Christianity has always been with him his whole life, no one would have been capable of forecasting that he would end up being a priest, and far less an “influencer”. “All my experience had been spiritual: religious school, practising family, mass on Sundays, pilgrimages and solidarity work… Faith was a normal thing around me.”

However, he, as most of the youth, rather play with their friends and have some fun: “I was told “if we had to bet for someone to enter the seminary, you would be the last of us,” he recalls. “I was hopeless, I had a good time in my teenage life” (he laughs). “I had three official girlfriends… and one extra official. It’s really beautiful the love in the youth: sharing the heart, yearnings, affection. And it was so important in my life.”

Beginnings on Instagram
He opened an account on Instagram while he was in Mexico, because of the insistence of his students. But never he thought he would end up being “influencer”, nor it was his intention: he simply uploaded pictures of his daily life. The boom was months ago, a little after he arrived at Sagrada Familia as vice rector.

He gathers now 11 thousand followers, a hashtag on his own –#vidadeuncuranormal (life of a normal priest)– and uploads videos regularly. “It’s rewarding to arrive at so many countries and be able to help to many people,” he says. His purpose is to “seed good”: “my videos aren’t a religion class. It transmits reflections about perennial values.”

UnCuraNormal (a normal priest)

Besides, as it is of no surprise in the social media’s world, he finds himself his first haters, that judged him for possessing things as a watch or a designer belt. To these negative comments, Pater Pablo answers from a constructive side and trying to normalize the figure of the priest. “My hashtag is because sometimes people think a priest is an alien. To a priest things cost him the same as you, cries the same as you, fights the same as you and laughs the same as you.”

The Church institution doesn’t put him any obstacles to his side in the social media since the message he shares is positive. There are many that joined in this new way of preaching online. “Draws the attention an instagramer priest because there is the image of a priest as a man of 80 years old that bores you in the church, but there is many young reverends. It’s needed a change of attitude.”

Without an established path
Currently, since September of the last year, he’s vice rector of the Sagrada Família, something that he never imagined. But he plays down his charge: “In the Church all is about service. There are no privileges nor someone is more than the other, any priest could arrive at where I am. This place is beautiful, but the work with people is the same as other basilica.”

For this reason, according to their goals for the future, states being tired of making plans. “If you want to make God laugh, share your plans with Him. I’ve made many in my life, but they are always different: searching happiness and feeling fulfilled.” That’s why he will go where he is needed.

Read more

‘Influencer’ entre hòsties

A. M. ROBEY I Á. GÁRATE

Read this content in English here

De petit va voler ser policia, futbolista i pilot d’avió, professions típicament somiades pels nens. El pare Pablo Roger, conegut com a Pater Pablo a les xarxes socials, va néixer a la Ciutat Comtal, al barri de Sarrià, el 1984. Encara que el cristianisme sempre va ser present a la seva vida, ningú hauria sigut capaç de predir que acabaria sent capellà, i molt menys un ‘influencer’. “Tota la meva experiència havia sigut espiritual: col·legi religiós, família practicant, missa els diumenges, peregrinacions i labors solidàries… La fe era una cosa normal en el meu entorn”.

Però ell, com la majoria de joves, preferia jugar amb els seus amics i divertir-se: “Em deien ‘si haguéssim d’apostar perquè algú ingressés al seminari, tu series l’últim”, recorda. “Era un desastre, la vida d’adolescent et fa passar-ho molt bé” (riu). “Vaig tenir tres nòvies oficials… i una extraoficial. És molt bonic l’amor en la joventut: compartir el cor, anhels,
l’afecte. I en la meva vida va ser molt important.”

Inicis a Instagram
Es va obrir un compte a Instagram mentre estava a Mèxic, per la insistència dels seus alumnes. Però mai va pensar que acabaria sent ‘influencer’, ni era la seva intenció: senzillament pujava fotos del seu dia a dia. El ‘boom’ va ser fa uns mesos, poc després d’arribar com a vicerector a la Sagrada Família.
Ara compta amb 11 mil seguidors, la seva pròpia etiqueta –#vidadeuncuranormal– i puja vídeos periòdicament. “És gratificant arribar a tants països i poder ajudar a tanta gent”, diu. El seu propòsit és plantar alguna “llavor de bé”: «els meus vídeos no són una classe de religió. Transmeten reflexions sobre valors perennes”.

#UnCuraNormal

A més, com no és gens d´estrany al món de les xarxes socials, ja s’ha trobat amb els seus primers haters, que l’han jutjat per posseir coses com un rellotge o un cinturó de marca. A aquests comentaris negatius, Pater Pablo respon des d’una vessant constructiva i intentant normalitzar la figura del cura. “El meu hashtag és perquè de vegades la gent pensa que un capellà és un extraterrestre.

A un capellà li costen les coses el mateix que a tu, plora igual que tu, lluita igual que tu i es riu igual que tu”. Des de la institució de l’Església no li posen cap impediment a la seva faceta a les xarxes socials, ja que el missatge que comparteix és positiu. Són molts els que s’han sumat en aquesta nova forma de predicar en línia. “Crida l’atenció un capellà ‘instagramer’ perquè hi ha la imatge d’un capellà com un home de 80 anys que t´avorreix a l’església, però hi ha molts mossens joves. És necessari canviar el ‘chip’”.

Sense un camí establert

Actualment, des de setembre de l’any passat, és vicerector de la Sagrada Família, cosa que mai s’havia plantejat. Però no dóna especial importància
a aquest càrrec: «A l’Església tot és servei. No hi ha privilegis ni ningú és més que altre, qualsevol cura podria arribar on estic jo. El lloc és bonic,
però el treball amb les persones és el mateix que a altres basíliques

Per aquest motiu, respecte als seus objectius de futur, afirma estar cansat de fer plans. «Si vols fer riure a Déu, contali els teus plans. He fet molts a
la meva vida, però sempre diferents: buscant ser feliç i sentir-me realitzat». Per això, anirà on el necessitin.

Read more

El terraplanisme: la teoria conspiratoria de moda

Joan Simó, Olma Giró, Gerard Ventura i Aitana Robey

Potser ja saps què és el terraplanisme, o potser és la primera vegada que escoltes parlar d’aquest terme. Si et trobes entre els últims, és molt probable que en descobrir el seu significat et portis les mans al cap, obris els ulls com plats i preguntes, incrèdul: «¿de veritat?».

Bàsicament, els terraplanistes són aquelles persones que avui dia creuen i defensen que la Terra és plana. Afirmen que les imatges i vídeos que tenim fets des de l’espai, en els quals es pot observar que el nostre planeta és esfèric, són un muntatge ideat pels més poderosos, amb ajuda de la NASA. Fins i tot, hi ha organitzacions arreu de tot el món que tenen per finalitat propagar aquestes idees, com l’anglesa Flat Earth Society, fundada per Samuel Shenton l’any 1956.

No ha sigut fins als últims anys, però, quan aquesta teoria conspiratoria ha guanyat més força, amb ajuda d’Internet i les xarxes socials. Quatre segles després de la mort de Galileu, quan pareixia que el debat sobre la forma de la Terra era aigua passada, els terraplanistes han reavivat la històrica disputa.

Joan Simó, Olma Giró i Gerard Ventura
El youtuber José Luis Crespo té la intenció d’incentivar al seu canal l’esperit crític dels seus espectadors i rebutjar les creences dogmàtiques.
Read more

Netflix trenca relacions amb el diari ABC per promoure la LGBTIfòbia

El mitjà de comunicació va anunciar fa uns dies la fi dels seus negocis amb Netflix, havent sigut la plataforma la que ha pres la decisió. Segons l’ABC, l’únic motiu que ha donat el director de màrqueting Antonio Ábalos, ha sigut la difusió d’un llibret comercial que es va repartir fa tres anys juntament amb el diari. Des del mitjà afirmen que l’ABC «no comparteix en cap cas la tesi del llibret, com no assumeix les de molts dels continguts publicitaris que es publiquen cada dia».

L’anunci al qual fan referència podria tractar-se d’un llibret creat per l’associació d’ultra dreta Hazte Oír, titulat ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual. El libro que quieren que leas, que va ser repartir juntament amb el diari en març de 2017. La tesi de l’obra es basa en la creença que les lleis per la protecció i la integració de les persones de la comunitat LGBTIQ i l’educació sexual als col·legis resulten «discriminatòries» per a la gent heteronormativa. Consideren que aquestes mesures són «adoctrinament sexual» i que l’educació pretén «imposar-los una única moral oficial, convertir-los en súbdits d’una ideologia».

El llibre va causar una gran revolada. La Generalitat de Catalunya va confiscar 471 exemplars i va obrir un expedient d’ofici contra Hazte Oir per enviar el llibre a col·legis. Algunes comunitats autònomes van prohibir la seva difusió i nombroses associacions i partits polítics van presentar denuncies. Entre elles, l’Observatori espanyol contra lgbtfòbia va denunciar penalment tant a Hazte Oir com al diari ABC, per la «difusió massiva de discurs de l’odi contra les persones LGTBI».

A més, no és l’única vegada que el diari ha publicitat l’organització feixista. Per la seva edició del Dia Internacional de la Dona Treballadora d’aquest any, l’ABC, El Mundo i La Razón van dedicar una pàgina completa a un anunci de Hazte Oir contra les lleis de violència de gènere, clamant que «discriminen a l’home» i fent un cridament als dirigents dels partits de dreta per derogar-les.

Així i tot, el diari ha qualificat diverses vegades de «fal·laços» els arguments de Netflix per trencar la relació. Fins i tot han acusat la multinacional d’intentar «influir en el diari amb criteris ideològics» i «tractar d’imposar una tendència ideològica en un país». Així mateix, s’han vanagloriat de la hipotètica lluita del diari contra l’homofòbia, i afirmen que a l’ABC «ningú pot ser discriminat per raó del seu naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol condició o circumstància».

Read more

Foment i PIMEC s’uneixen per reclamar diàleg a Sánchez i a Torra

Les patronals catalanes exigeixen al Govern i a la Generalitat trobar una solució política al conflicte català

Julen Chavarrías i Aitana Robey

El reclam per trobar una solució política a la problemàtica catalana ha arribat al món de l’economia. Les patronals Foment del Treball i Pimec —presidides per Josep Sánchez Llibre i Josep González—, que juntes representen 600.000 empreses i uns 2,5 milions de persones, es van unir el passat dimecres en un acte que va comptar amb l’assistència de més de 300 empresaris. L’esdeveniment va tindre com a principal objectiu demanar que el govern de la Generalitat busqui una “sortida al greu conflicte que està vivint Catalunya”, que des d’aquestes institucions consideren que és responsabilitat de la classe política, i no de la Justícia.

El context d’aquest acte es troba en la preocupació que estan vivint sectors com l’hostaleria, el comerç o el turisme a causa de les imatges de protesta de l’última setmana arreu de Catalunya. Tot i que l’economia catalana no s’ha vist directament afectada, les petites empreses del centre de la ciutat reivindiquen la necessitat d’una solució negociada per evitar més pèrdues econòmiques en els negocis. 

El president de Foment del treball Sánchez Llibre va afirmar que el President de la Generalitat pot comptar amb la complicitat de les patronals, però, al mateix temps, va insistir en la urgència de retornar a la seguretat jurídica a Catalunya. També van expressar rebuig per la violència, que consideren que deteriora la societat catalana: “pensem que aquest acte és molt important per evitar que es tornin a produir els actes de violència d’aquests dies, que són l‘autèntic enemic del progrés econòmic de Catalunya”, va declarar el president.

Declaració de Josep Sánchez Llibre.

En una jornada que van qualificar d’històrica, Foment i Pimec van aprofitar la reunió per publicar el manifest «A favor del progrés de Catalunya» i reivindicar la necessitat de la negociació, de transacció i d’acord, ja que consideren que és l’única via en democràcia per a resoldre els conflictes.

Read more

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies